Acharya Kaushik Ji Maharaj Ke Pawan Sanidhya Me 108 Shreemad Bhagwat Katha ka Virat Aayojan Rameshwarm Dham Me 15 to 21 December, 2015 tak hone ja raha Hai. Bhagwat pothi Bethane or Yajman banne hetu Sampark Karai. Pt. Ram Dev Shastri - 9258031399, 9258041399

Acharya Kaushikji Maharaj

Kaushik Antaryatra

Even a big pot full of water will be emptied By a small hole, In the same way, A little anger or ego will burn up The nobility of GOOD HEART