Acharya Kaushik Ji Maharaj Ke Pawan Sanidhya Me 151 Vidhwan Bhramano dwara Shiv Maha Puran Katha Ka Saswar Path avam Rudra Abhishek, SHIV MAHAPURAN KATHA & MAHA MRATUNJAYA YAGYA, Maha Kumbh Nashik Me 24 Aug to 1 sep, 2015 tak hone ja raha Hai. Jaap Bithane tatha pothi hetu avam Katha Sravan Karne Hetu Sampark Karai. Pt. Ram Dev Shastri - 9258031399, 9258041399

Acharya Kaushikji Maharaj

Kaushik Antaryatra

Even a big pot full of water will be emptied By a small hole, In the same way, A little anger or ego will burn up The nobility of GOOD HEART

Home

Posted by admin

web site

For Ragistration of Pothi Please download form and e-mail to us at tulsivanashram@gmail.com

Shiv Maha Puran katha, Nashik Ragistration Form

Nashik Kumbh Form copy

Shrimad Bhagwat Katha, Bodhgaya Bihar

gayaji form 2015 copy

For Bank Account Details for Donation Please Click hear