Acharya Kaushik Ji Maharaj Ke Pawan Sanidhya Me Shreemad Bhagwat Katha Gyan Yagya Neem ka thana, Rajasthan me 23 to 29 January, 2016 tak hone ja raha Hai. Aap Sabhi Bhakt Sadar Aamantrit Hai.- 9258031399, 9258041399

Acharya Kaushikji Maharaj

Kaushik Antaryatra

Even a big pot full of water will be emptied By a small hole, In the same way, A little anger or ego will burn up The nobility of GOOD HEART